Algemene voorwaarden

Afkoelingsperiode

Voor alle consumentenaankopen via www.3dfilamentshop.nl is een afkoelingsperiode van 14 dagen van toepassing. Producten kunnen teruggestuurd worden op eigen kosten, na ontvangst crediteren wij de prijs van de door u aangeschafte artikelen.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van 3D filamentshop zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door 3D filamentshop worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van 3D filamentshop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door 3D filamentshop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van 3D filamentshop zijn vrijblijvend en 3D filamentshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door 3D filamentshop. 3D filamentshop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt 3D filamentshop dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW, eventuele belastingen en/of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeen gekomen. 3D filamentshop biedt verschillende betalingsmogelijkheden. Vooruitbetaling: U kunt vooruit betalen. Uw bestelling wordt dan afgeleverd nadat uw betaling bij 3D filamentshop binnen is. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door 3D filamentshop.

Artikel 4. Levering

Indien de overmachttoestand langer duurt dan 30 dagen hebben zowel 3D filamentshop als de koper de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarna beide partijen ontheven zijn van hun verplichtingen jegens elkaar en eventueel reeds verrichte betalingen zullen worden gerestitueerd. De door 3D filamentshop opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. 3D filamentshop is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering wordt door 3D filamentshop gedragen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan 3D filamentshop verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriele eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriele eigendomsrechten welke rusten op de door 3D filamentshop geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u 3D filamentshop daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met info@3D filamentshop.nl.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en 3D filamentshop, dan wel tussen 3D filamentshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en 3D filamentshop, is 3D filamentshop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door 3D filamentshop.

Artikel 9. Persoonsgegevens

3D filamentshop houdt zich aan de Wet Persoonregistratie. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. 3D filamentshop respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden die niet gelieerd zijn aan 3D filamentshop.

Artikel 10. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft 3D filamentshop ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat 3D filamentshop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan 3D filamentshop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

Indien u aan 3D filamentshop schriftelijk opgave doet van een adres, is 3D filamentshop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan 3D filamentshop schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door 3D filamentshop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat 3D filamentshop deze Voorwaarden soepel toepast. Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met 3D filamentshop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door 3D filamentshop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 3D filamentshop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Onder voorbehoud van taal en spelfouten.