Privacybeleid 3D filamentshop

Over ons privacybeleid

3D filamentshop geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en het gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop aansluitende dienstverlening door 3D filamentshop

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 1 mei 2020; met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en door wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel mede door derden kunnen/moeten worden verwerkt. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij je gegevens opslaan en hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken; je leest de contactgegevens meteen hierna.

Contactgegevens

Punt XL handelend onder de naam 3D filamentshop
Berkenblad 15, te 3233 SR Oostvoorne
telefoon: 06 - 25 14 59 95
Kamer van Koophandel nummer 53492900

Over de gegevensbewerking

Hieronder kun je lezen op welke wijze wij gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk (moeten) zijn.

Webwinkelsoftware

Punt XL

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Punt XL. Persoonsgegevens die ten behoeve van de dienstverlening aan 3D filamentshop beschikbaar worden gesteld, worden door Punt XL verwerkt. Punt XL heeft toegang tot deze gegevens om (technische) ondersteuning te kunnen bieden; en zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

Punt XL maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot gebruik van de software; er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Punt XL behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om daarmee de dienstverlening verder te kunnen verbeteren.

E-mail en mailinglijsten

Mailchimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met Mailchimp. Mailchimp zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt bij aanklikken onze nieuwsbrief dan niet meer. Persoonsgegevens worden door Mailchimp beveiligd opgeslagen Mailchimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Mailchimp behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in dat kader informatie te doen verwerken door derden.

Google Gmail

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Google Gmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt naam, adres en woonplaatsgegevens en betaalgegevens zoals bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens door derden te laten verwerken. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

Sendcloud en PostNL

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Sendcloud en PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met Sendcloud en PostNL delen. Sendcloud en PostNL gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Sendcloud en PostNL onderaannemers inschakelt, stellen Sendcloud en PostNL deze gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Jortt

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Jortt.

Jortt verwerkt naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot bestellingen. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen, Jortt heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. Jortt is tot geheimhouding verplicht en zal gegevens vertrouwelijk behandelen. Jortt gebruikt persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken de gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd verband houdt met de opdracht die ons verstrekt is (geweest). Wij gebruiken gegevens ook voor (gerichte) marketing. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige, administratieve en/of overige wettelijke verplichtingen te voldoen, danwel om het mogelijk te maken om uitvoering te geven aan de met jou gesloten overeenkomst. Deze derden zijn allemaal zelf ook tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel om onze eigen dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn géén persoonsgegevens.

Medewerking aan onderzoek

In voorkomende gevallen kan 3D filamentshop op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het laten verwerken van gegevens voor onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen daaraan mee te werken, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren gegevens zolang iemand cliënt van ons is. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een 'vergeetverzoek'. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens wel te bewaren; deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke wettelijke termijn loopt bewaren. Behalve directieleden heeft dan niemand in onze organisatie nog toegang tot je cliëntprofiel of de documenten die wij naar aanleiding van je opdracht hebben vervaardigd.

Je rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe men zich op deze rechten kan beroepen. In beginsel sturen wij, om misbruik te voorkomen, afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres (of bijvoorbeeld per post) wenst te ontvangen, zullen wij je vragen om je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken; in het geval van een 'vergeetverzoek' administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op je persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens waarvan jij beperking verlangt niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van 3D filamentshop. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat het inroepen van dit recht thans van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Wijziging privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht om ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd wel de meest recente versie. Als nieuw privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.